No. 2706 Series

No. 2705 Series

Finish: Oil Rub Bronze

No. 2706-10    10″ Bore    10-1/2″ Overall

No. 2706-12    12″ Bore    12-1/2″ Overall

No. 2706-14    14″ Bore    14-1/2″ Overall

No. 2706-16    16″ Bore    16-1/2″ Overall

No. 2706-20    20″ Bore   20-1/2″ Overall

No. 2706-24    24″ Bore    24-1/2″ Overall