No. 2706 Series

No. 2705 Series

Finish: Oil Rub Bronze

No. 2706-10    10″ Bore    14″ Overall

No. 2706-12    12″ Bore    16″ Overall

No. 2706-14    14″ Bore    18″ Overall

No. 2706-16    16″ Bore    20″ Overall

No. 2706-20    20″ Bore   24″ Overall

No. 2706-24    24″ Bore    28″ Overall