No. 2752 Series

 No. 2752 Series 

Finish: Polished Brass

No. 2752-08     8″ Bore       8-1/2″ Overall

No. 2752-10    10″ Bore     10-1/2″ Overall

No. 2752-12    12″ Bore     12-1/2” Overall

No. 2752-14    14″ Bore    14-1/2″ Overall

No. 2752-16   16″ Bore     16-1/2″ Overall