No. 806 Series

Finish Shown: Polish Bronze

No. 806

1-1/8″ Diameter   1-1/4″ Projection

No. 807

1-1/2″ Diameter   1-3/8″ Projection

No. 808

1-3/4″ Diameter   1-1/2″ Projection