No. 860 Series

Finish Shown: Polish Bronze

No. 860

1-1/8″ x 7/8″    1-1/16″ Projection

No. 861

1-5/8″ x 1″         1-3/16″ Projection

No. 862

1-7/8″ x 1-1/8″     1-1/16″ Projection